Сковородинівці обговорили інноваційні технології в дошкільній освіті: підсумки четвертої науково-практичної конференції - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Сковородинівці обговорили інноваційні технології в дошкільній освіті: підсумки четвертої науково-практичної конференції

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти > Новини факультету > Сковородинівці обговорили інноваційні технології в дошкільній освіті: підсумки четвертої науково-практичної конференції

Сьогодні, 21 квітня 2021 року, на базі університету завершилася робота дводенної ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в дошкільній освіті», започаткованої кафедрою психології і педагогіки дошкільної освіти факультету історичної і соціально-психологічної освіти спільно з рядом партнерів-співорганізаторів, з якими укладені угоди про співпраці в науковій діяльності. Робота конференції передбачала реалізацію обговорення актуальних проблем розробки та впровадження інноваційних технологій розвитку, виховання і навчання в системі дошкільної освіти в контексті сучасних суспільних трансформацій, презентація доробку передових технологій та виокремлення сучасних тенденцій у реалізації інноваційних технологій у дошкільній освіті на всіх її рівнях.

Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності університету, кандидат історичних наук, доцент Василь Дудар та завідувачка кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктор психологічних наук, професорка Лариса Калмикова. У вітальному слові було зауважено на потребу пошуку інноваційних технологій у дошкільній освіті на сучасному поступі трансформації української освітньої системи.

Безпосередньо на пленарному засіданні було обговорено актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах її реформування і модернізації, результати фундаментальних та прикладних досліджень у сфері виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку, нагальні питання якісного кадрового забезпечення, інтеграції зарубіжного досвіду в українську систему дошкілля, забезпечення наступності і перспективності між дошкільною освітою як першим складником та початковою освітою. На ньому презентували власне бачення інноваційних технологій в дошкільній освіті як вітчизняні так і зарубіжні науковці та практики.

Зазначимо, що кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі у рамках зібрання представляли доктор психологічних наук, професор Віталій Шимко; доктор педагогічних наук, професор Наталія Гавриш та доктор психологічних наук, професор Ірина Волженцева. Натомість, з доповідями, у яких розкривалися різні аспекти інноваційних технологій у вітчизняній дошкільній освіті виступили доктор педагогічних наук, професор, головна співробітниця Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України Ірина Луценко; наукова співробітниця Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України» Олена Низковська та вчителька вищої категорії, вчителька-методистка, вчителька початкових класів Лиманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької області Олена Войтенко. Серед тем, на які звернули увагу спільноти учасники: проєктування предметно-ігрового середовища закладу дошкільної освіти; використання сучасних маркетингових платформ для освітніх цілей; субкультура дошкільника в контексті екології дитинства: загрози, наслідки; інновації в організації мовленнєвої роботи з дошкільниками в освітньому просторі дошкільного закладу; оптимізація психічних станів студентів дошкільної освіти в рамках модернізації освітнього процесу та використання інтерактивних технологій на уроках інтегрованого курсу «я досліджую світ» в початкових класах нової української школи.

З-поміж зарубіжних доповідачів варто виділити змістовні доповіді докторки психології, асоційованої професорки Латвійського університету Валентини Роменкової (Рига, Латвія); доктора наук, професора Університету Докуз Ейлул S. Sunay Yıldırım Doğru (Ізмір, Туреччина); старших викладачок Закладу освіти «Могильовський державний університет імені А.О. Кулешова» Наталії Єршової та Тетяни Можарової (Могилів, Білорусь), а також докторки педагогічних наук, професорки Тульського державного педагогічного університету ім. Л.М. Толстого Ніни Єжкової (Тула, Росія). Тематика доповідей гостей стосувалася особливостей розвитку окремих аспектів особистості в дошкільному і молодшому шкільному віці в умовах використання ІКТ; організації освітнього процесу в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти; методів полікультурної освіти дітей старшого дошкільного віку в процесі проєктно-ігрової діяльності; педагогічного супроводу емоційного розвитку дітей в освітньому процесі дошкільних організацій та використання сервісу LEARNINGAPPS як конструктора інтерактивних завдань для діагностики уявлень дітей старшого дошкільного віку про тварин різних природно-кліматичних зон.

У ході роботи конференції як на пленарному засіданні, так і на секційних засіданнях, де виступили практики дошкілля, її учасники ґрунтовно обговорили питання інноваційних технологій у дошкільній освіті, врахували сучасні підходи до розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, проаналізували передові педагогічні здобутки зарубіжжя, обмінялися досвідом, ідеями, висновками та прийняли відповідні рішення, які ви можете віднайти в резолюції конференції і які стосуються вирішення кола окреслених питань, що мають бути серед пріоритетних завдань дошкільного сегменту освітньої політики держави.

Серед рішень, які схвалила конференція: посилити співпрацю з науковими установами, які в своєму складі мають відповідні структурні підрозділи, що досліджують проблеми дошкільної освіти (Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України та ін.); продовжувати спільну діяльність між факультетами і кафедрами закладів вищої освіти, які беруть участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Дошкільне виховання»; здійснювати систематичне проведення круглих столів, міжвузівських (діадних, тріадних) конференцій, тематичних педагогічних читань та інших форм роботи, забезпечуючи збалансованість структури вищої освіти відповідно до потреб українського суспільства; підтримувати тісні зв’язки з університетами-партнерами зарубіжжя, проводячи спільні наукові розвідки та обговорення актуальних питань дошкільної освіти; активізувати наукову колаборацію з вітчизняними та зарубіжними колегами з метою популяризації досвіду кращих зразків освітнього процесу базових (експериментальних) закладів дошкільної освіти та інноваційних технологій дошкільної освіти; забезпечити впровадження у освітній процес положень оновленого Базового компонента дошкільної освіти; посилити просвітницько-інформаційну кампанію серед дорослого населення (батьків і всіх причетних) щодо особливостей розвитку, виховання і навчання дошкільників, а також продовжувати вивчення зарубіжного досвіду дошкільної освіти та імплементувати його кращі елементи у вітчизняну освітню систему, реалізуючи прискорення інтеграції України в міжнародний освітній простір.

Наостанок організатори дякують колу своїх партнерів-співорганізаторів, зокрема Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова, Миколаївському національному університету імені В. О. Сухомлинського, ЗО «Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова», Університету Докуз Ейлул (Туреччина) та pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) Latvijas Universitātes (LU), а також учасників зібрання та висловлюють сподівання на подальшу співпрацю.

Прес-центр кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Перейти до вмісту